Downloads

 

 

AYYILDIZ TÝM | Sessizce Nöbetteyiz!

 

 
 
 

 

 

 

HELLO ADMIN SYSTEM HACKED
AYYILDIZ TIM!...

STOP MASSACRE
IN ARAKAN!...

Ey Musluman
zulme sessýz kalma !

Katlýama sessýz kalan ulkeler
sizde yapanlar kadar suçlusunuz!...

Býz kýmsenýn
dusmaný degýlýz.

Yanlýz insanlýðýn
düþmaný olanlarýn düþmanlarýyýz!...

Zulmün Olduðu
Her Yerdeyiz Haddinizi Bilin!...

Hak Ýsteyene Hakkýný Verdik, Baþ Kaldýranýn Baþýný Ezdik ! Hiçbir Zaman Zalime Eyvallah Etmedik !

STOP MASSACRE
IN ARAKAN!...

AYYILDIZ TÝM SÝBER ORDUSU TARAFINDAN

HACKLENDÝNÝZ!..

Sessizce Nöbetteyiz !
Bir Gece Ansýzýn Gelebiliriz !

| CEDKAN BIR YAFES |

| LEDUN ABDAL | KEREM SAH NOYAN | ALBAYRAK |

| CERI |

| II.ABDULHAMID | MARESS | CRACKEDSPY | MRCC | ULUHAKAN | CLARMEN | BALIBEY HAN | CHEYSUNO

TERORLE MUCADELE BIRIM KOMUTANLIGI

 

KÝM BU AYYILDIZ TÝM?
Ayyýldýz Tim 2002 yýlýnda kurulmuþ olup, Türkiye ye karþý internet üzerinden karþýt güçler tarafýndan yapýlan ve yapýlacak olan siber saldýrýlara karþý gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayyýldýz Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurlarý belirleyerek, planlanan veya yapýlacak olan herhangi bir saldýrýya karþý cevap vermeyi kendine görev edinmiþtir. Kuruluþ amacýmýzýn en önemli unsuru Devletçilik olmuþtur. Ülkemizin kurumlarýna, devlet adamlarýna, manevi deðerlerimize yapýlan saygýsýzlýklarý ülkemizin bütünlüðüne yapýlan bir saldýrý olarak görürüz ve ona göre adýmlarýmýzý belirleriz. Baþta Ýstihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet teþkilatýmýza, Askeri ordumuza karþý yapýlmýþ olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün deðildir. Ayyýldýz Tim birlik ve beraberlik yanlýsý olarak varlýðýný sürdürerek, ýrkçýlýktan uzak, Edirne’den Kars’a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çatý altýnda birleþtirmeyi amaçlamaktadýr.

WHO IS THIS AYYILDIZ TÝM?
Ayyýldýz Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayyýldýz Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayyýldýz Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.


AYYILDIZ TÝM WEB GRAFÝK TASARIM EKÝBÝ